2004 - Oromo language.

Haala fi eenyummaa keenya osoo adda hin.

Bishooftuutti argamurraa xumure. Title.

) Seenaan kun akka lakkoofsa Sirna Gadaatti yoo ta’u afoolaa Oromoofi ragaalee qorattoota seenaa keessatti ifa kan.

Haaluma kanaaf, yaada “Laalcha Sadaffaa Adunyaa” ja’u babal’isuuf, walgayii bara 1973, ji’a Eblaa keessa, Koloneel Gadaafiin Liibiyaa keessatti qopheesserratti, akka qabsaawota bilisa baaftuu Oromootti afeerraan godhamteefii, jilaa waliin, Tirippoolii dhaqe.

Tattaafanni Elemoo, maqaa fii seenaa Oromoo gurra mootummoota hedduu naqe. Seenaa Oromoo hanga jaarraa 16fa. 2004 - Oromo language.

Check Pages 51-64 of Xiinxala Meeshaalee Ulfoo Amantii Oromoo Godina Shawaa Lixaa Aanaa Tokkee Kuttaayee in the flip PDF version.

Kanaaf haala armaan gadiin dhiyeessineerra. Seenaan jireenyaa hawaasni akka irra waa baratuuf xinxila ballaa taatee fi mudannoo jiruu dhuunfaa of. Abbaan isaafi harmeen isaa walitti aansuun du'aan irraa.

Barreeffamni kalaqaa seenaa dhugaa hawaasaa bifa kalaqaan baasanii mul’isuudha. Ummatni Oromoo kaabaan hanga Tigraay, kibbaan hanga Keeniyaa faffaca’ee argama.

Hhrg-115-fa16-bio-jimjimos-20170309.

Uummanni Oromoo uummata aadaa, seenaaa, amantii, fi safuu mataa isaa qabu.

Content uploaded by Seenaa I. Abbaan isaafi harmeen isaa walitti aansuun du'aan irraa.

. Akkaataan lafa, aadaa fi afaan isaa Oromoo Afrikaa keessa dabre immoo addunyaa keessatti akka beekamtu isa godheera.

jibbuudhaan dhaqanii bakka jiraatan magaalaa Naqamteetti gatiittiitti baatanii isa fidan.
.
.

University of Baghdad.

ajjeefame (4:8), Zakkaariyaas Macaafa 2 Seenaa Baraa (24:20-22) macaafa isa.

. 4 Reviews. Seenaa Baaroo Tumsaa.

jibbuudhaan dhaqanii bakka jiraatan magaalaa Naqamteetti gatiittiitti baatanii isa fidan. pdf Seenaa Nabi Adam: All books are the property of their respective owners. Oct 25, 2019 · Seenaa Ummata Oromoo Pdf. Seenaa Nabiyyii barachuu fi qo’achuu keessa, Nabiyyiin abbaa manaa akkami, hogganaa akkamii, bulchaa akkamii, barsiisaa akkamii, abbaa murtii akkamii, daa’i akkami, Zaahida akkamii akka ture beekna. 1 Seenduubee Qorannichaa Addunyaa kana irratti namni jiraatu seenaa dhugaa jiru gama kalaqaan ibsuun kan beekamudha.

suuraa 4ffaa barreffama kiyuniform dhagaa irratti.

1. Tibbana kitaabni matadureen isaa 'By the Light of the Night: An Oromo Immigrant Story' jedhuufi waa'ee imala baqattummaa lammilee Itoophiyaa himu, Afaan Ingiliziin maxxanfamee gabaarra ooleera.

.

Seenaa Abbaa Bakrii (Abu Bakar) 2.

Idriis Muhaammed, Elemoo Qilxuu, Ismaal Muhammad.

manuia soofaatasi.

Join Facebook to connect with Seenaa Kaawoo and others you may know.